Lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja virkistysalueet turvattava kuntakeskuksissa

09.11.2015

Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen lähiliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden turvaamisesta ja kehittämisestä kuntakeskuksissa. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 28 valtuutettua eli valtuuston enemmistö.

Aloitteessa todetaan seuraavasti:

On kiistatonta, että säännöllisen liikunnan edistäminen on yhteiskunnalle edullinen tapa parantaa ihmisten toimintakykyä ja terveyttä sekä vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen. Liikunnan puute on vakavuudeltaan yhtä merkittävä kansanterveydellinen vaaratekijä kuin tupakka ja alkoholi.

Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kansanterveydellinen merkitys on mittava. Ne tarjoavat edukkaita matalan kynnyksen liikuntamuotoja. Lisäksi ne mahdollistavat lapsi- ja nuorisoliikunnan urheiluseuroissa.

Sipoossa on toimivia ja kovassa käytössä olevia ulkoilureittejä ja virkistysalueita nykyisissä kuntakeskuksissa Söderkullassa ja Nikkilässä. Esimerkiksi yhtenäinen ulkoilureitistö Söderkullassa palvelee liikkujia ympäri vuoden.

Luonnossa liikkumisella on todettu olevan lisäksi lukuisia terveysvaikutuksia. Tutkimuksissa luonnossa liikkumisen on osoitettu alentavan verenpainetta, lihasjännitystä sekä vähentävän stressihormonia ja lisäävän vastustuskykyä. Tästä syystä Sipoo on lähtenyt mukaan Terveysmetsä-hankkeeseen.

Ympäristön väljyys ja luonnonläheisyys ovat monille sipoolaisille tärkeitä arvoja. Lisäksi ne ovat Sipoon valttikortti, kun Sipoo kilpailee uusista kuntalaisista ja veronmaksajista. Kuntakeskusten, Nikkilän, Söderkullan ja Talman kasvu on haaste näiden arvojen säilyttämisen sekä lähiliikuntapaikkojen ja asutusta lähellä olevien ulkoilureittien ja virkistysalueiden kehittämisen kannalta. Haaste on realisoitunut esimerkiksi Söderkullan uusien asemakaava-alueiden kuten Taasjärvi IV:n sekä Sibbesborgin osayleiskaavan ja Nikkilässä Kartanon alueen kehittämisen yhteydessä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Sipoo turvaa ja kehittää lähiliikuntapaikkoja sekä ulkoilu- ja virkistysalueita kasvavissa kuntakeskuksissa. Tämä edellyttää ulkoilureittien yhtenäisyyden säilyttämistä sekä kehittämistä uusien asuinalueiden keskellä.