Ryhmäpuheenvuoro: vuoden 2015 tilinpäätös

13.06.2016

Puheenjohtaja, valtuutetut,

Suomen julkisen ja yksityisen talouden heikosta tilanteesta huolimatta Sipoo onnistui kääntämään kahden edellisen vuoden heikot tulokset positiiviseksi. Teimme talousarvioon verrattuna 1,5 miljoonaa euroa paremman tuloksen.

Positiivisen tuloksen tuijottamisen sijaan on tarkasteltava lukuja tuloksen takana. Verotulojen, erityisesti kiinteistö- ja yhteisöverojen, kasvua oleellisempaa on kiinnittää huomiota kulupuolelle: vuoden 2015 tilinpäätös on historiallinen siitä syystä, että Sipoo on pysäyttänyt toimintakulujen absoluuttisen kasvun. Luonnollisesti tämän johdosta myös toimintakustannukset per asukas putosivat, jopa 2,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa tuottavuuden parantumista 2,5 prosentilla.

Se tarkoittaa, että 2014 käynnistetty Operaatio Kattilankansi on onnistunut. Ennakoivasta sopeuttamisesta ja tuottavuuden parantamisesta on tehty Sipoossa totta. Kiitos siitä kuuluu ennen muuta kunnanjohtajalle ja muulle kunnan johdolle sekä koko henkilöstölle. Suuri kiitos Mikael ja Mikaelin joukkue!

Ryhmämme haluaa kiittää myös muita valtuustoryhmiä siitä, että sopeutusohjelmaan liittyvät päätökset on saatu tehtyä yhteistuumin, mikä on muihin kuntiin nähden poikkeuksellista.

Työtä kuitenkin riittää, sillä olemme päästäneet kunnan kulurakenteen karkaamaan käsistä kuluneen vuosikymmenen aikana toimintamenojen kasvettua lähes 60 prosenttia. Varaa tehostaa siis pitääkin olla. Operaatio Kattilankannen 2 miljoonan euron lisätehostamisesta vuosina 2016-2017 onkin pidettävä kiinni.

Tehostaminen on tehtävä kuitenkin taiten. Kokoomusryhmä pitää huolestuttavina viestejä joita valtuutettumme ovat saaneet muun muassa perusopetuksen ryhmäkokojen kasvusta. Se ei sovi siihen rooliin, joka suomalaisella kunnalla tulevaisuudessa on: olemme sote-uudistuksen jälkeen ennen muuta sivistyskunta, jossa korostuvat laadukas koulutus ja varhaiskasvatus.

Operaatio Induktiolieden on tuotava sellaisia tehostamistapoja, joissa palvelujen laatua voidaan saatavista säästöistä huolimatta jopa parantaa. Digitalisaatio antaa tähän valtavan mahdollisuuden, ja siihen on ennakkoluulottomasti tartuttava. Esimerkkinä voidaan mainita myös päivähoidon palveluseteli, jonka otimme käyttöön ja jossa onnistutaan yhdistämään valinnanvapauden lisääminen ja kulujen kehityksen hillitseminen yksityisen palveluntuotannon avulla.

Edelleen on huomattava huima kehitys vuosikatteen ja siten investointien tulorahoituksen osalta, mikä kuten todettu johtuu maanmyyntituloista. Näihin ohimeneviin rahoitusvirtoihin ei voi tuudittautua. Kokoomusryhmä huomauttaa, että julkisuudessakin keskusteltu lainakatto on perusteltu myös siitä syystä, että se luo osaltaan painetta investointien tulorahoituksen vahvistamiseksi ja siten käyttötalouden jatkuvaksi tehostamiseksi myös Kattilankannen jälkeen.

Vaikka investointien osalta viime vuosi oli odotettua helpompi, kokoomusryhmä haluaa kiinnittää huomiota siihen paineeseen, joka kuntaa lähivuosina kohtaa. Voimavarat on kohdennettava kasvun vaatimiin uusinvestointeihin sekä järkevään ja tulokselliseen peruskorjaukseen. Investointien osalta meillä ei ole varaa törsäilyyn ja rönsyihin.

Varaa on kuitenkin aina oltava vakavimpien tilaongelmien ratkaisemiseksi. Kokoomusryhmä haluaa kiinnittää erityistä huomiota vakaviin sisäilmaongelmiin Opintiellä ja Talman koulussa.

Kysymys on lasten ja henkilöstön terveydestä, kunnan imagosta ja luottamuksesta. Sipoo on kolhinut näitä kaikkia. Talmassa yli 60 prosenttia lapsista oirehtii – Opintiellä kolmannes. Opettajia ja oppilaita pakenee näistä kouluista. Miten Sipoo on mennyt niin kuin omasta mielestä?

Kuulin viikonloppuna puoluekokouksessa osuvan luonnehdinnan siitä, mistä politiikassa, kunnallispolitiikassakin pitäisi olla kysymys: Politiikka on käytännön johtamista. Mutta käytäntö ei kuitenkaan saa alkaa johtaa sen päämäärää.

Onkin kysyttävä: Onko kunnan käytännön toimia ohjannut tavoite terveellisistä ja turvallisista koulutiloista – kuten perusopetuslaki velvoittaa – vai olemassa olevien kiinteistöjen korjaaminen ja ylläpitäminen ”hinnalla millä hyvänsä”?

Kysymys ei ole enää tiedotukseen liittyvästä uskottavuusongelmasta. Uskottavuusongelma koskee kunnan kykyä hoitaa ja löytää pysyvät ratkaisut sisäilmaongelmiin.  Vatuloinnin aika saa päättyä. On pysyvien ratkaisujen aika. Jätämme tänään usean valtuutetun voimin aloitteen, jossa edellytetään uusien tilaratkaisujen tekemistä, jos kesällä tehtävät korjaukset eivät tuota tulosta.

Kasvustrategia alkoi realisoitua vihdoin viime vuonna. Lähes 2 prosentin väestönkasvu on strategian mukainen väestön kasvun ollessa Suomen nopeinta. Kestävään ja kilpailukykyiseen asuntotuotantoon pyrkivän kuntakeskusten asemakaavoituksen lisäksi on huolehdittava siitä, että rakentamismahdollisuuksia on jatkossakin myös kylissä ja haja-asutusalueilla. Nikkilän kehityshankkeita kokoomusryhmä pitää osoituksena siitä, että maapoliittinen päätöksenteko onnistui: Dominon ja OP:n kortteleiden rakentaminen tuskin olisi käynnistynyt ilman arvonnousun leikkurista luopumista. Se oli poliittinen, tietoinen ratkaisu, joka tuotti tulosta.

Kokoomusryhmä muistuttaa, että Sipoon on pidettävä kiinni valttikorteistaan, luonnonläheisyydestä, liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista sekä toimivista palveluista ja valinnanvapaudesta, jotta onnistumme kilpailussa uusista asukkaista ja hyvistä veronmaksajista.

Tuloksekas maapolitiikka ja elinkeinoelämän kehittymisen mahdollistaminen ovatkin toinen kunnan keskeisistä tehtävistä post sote-ratkaisun. Uusien yritysten, jopa klusterien saaminen Sipooseen on mahdollista vain systemaattisella elinkeinopolitiikalla ja yritysmyönteisellä otteella koko kunnan hallinnossa.

Henkilöstöraportin osalta kokoomusryhmä iloitsee siitä erittäin positiivisesta kehityksestä, joka on tapahtunut sairaspoissaoloissa. Se osoittaa, että hyvällä johtamisella henkilöstön hyvinvointia voidaan lisätä samalla kun toimintaa tehostetaan.

Kokoomusryhmä kiittää jälleen tarkastuslautakuntaa erinomaisesta työstä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksiin, jossa kunta on selvästi epäonnistunut. Kyse ei ole vain nuorisovaltuuston mahdollisuudesta lausua sipoolaisiin nuoriin vaikuttavista asioista. Kyse on ylipäätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamisesta sekä päätösten vaikutusten asianmukaisesta selvittämisestä. Kokoomusryhmä edellyttääkin, että muun ohella lapsi- ja yritysvaikutusten arviointi otetaan osaksi normaalia valmisteluprosessia.