Osallistuva budjetointi

09.06.2014

Jätin valtuuston kokouksessa aloitteen osallistuvast budjetoinnista.

Aloitteessa todetaan seuraavasti:

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kunnan, sen osan, asuinalueen tai kylän asukkaat tai tietyt kuntalaisryhmät voidaan ottaa mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Menetelmä mahdollistaa kansalaisille tehokkaamman päätösvallan siitä, kuinka verovaroja käytetään. Sen avulla luottamushenkilöt ja paikalliset asukkaat suunnittelevat ja päättävät vuorovaikutuksellisesti siitä, mihin kohtaisiin varat käytetään. Osallistuvan budjetoinnin on sekä tutkimusten että käytännön kokeilujen perusteella todettu parantavan demokratiaa lisäämällä viranomaisten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja keskustelua sekä valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta. Näin se voi rakentaa uutta poliittista ja hallinnollista kulttuuria.

Osallistuvasta budjetoinnista on käytössä erilaisia malleja, joista on kuitenkin tunnistettavissa eräitä yhteisiä periaatteita ja tavoitteita:[1]

  1. Kunta on jaettu alueisiin tai asukasryhmiin, kun osallistuvaa budjetointia koskeva kokous järjestetään ja resurssien jakoa suunnitellaan.
  2. Osallistuva budjetointi muodostaa vuosittaisen jatkumon, joka seuraa kunnan vuosisuunnittelun, talousarviovalmistelun ja poliittisen päätöksenteon etenemisrytmiä. Tähän kuuluvat tiedottaminen, toimenpiteiden suunnittelu, keskustelu suunnitelmista, ehdotusten ja ideoiden kokoaminen, toteutettavien hankkeiden valinta, päätösten toimeenpano ja seuranta.
  3. Asukkaat tutustuvat kohteisiin, joita ehdotetaan rahoitettavaksi.
  4. Osallistuvan budjetoinnin etenemisen prosessi ja toimintatavat suunnitellaan tarkasti ja niistä tiedotetaan hyvin.
  5. Asukkaat äänestävät rahoitettavaksi valittavista kohteista.
  6. Kunnanvaltuusto hyväksyy lopullisen budjettiesityksen. Valtuustolla on mahdollisuus pudottaa esitykseen sisältyviä yksittäisiä hankkeita pois tai jopa hylätä koko esitys. Asukkaisen esitykset ovat neuvoa-antavia.
  7. Alueiden valitsemat edustajat seuraavat budjetin ja siitä rahoitettavien hankkeiden toteutumista. Jokaisesta budjettivuodesta kootaan raportti, jossa esitellään toteutetut hankkeet.

Valtionvarainministeriön 8.5.2014 lausuntokierrokselle lähettämässä kuntalain kokonaisuudistusta koskevassa lakiluonnoksessa korostetaan kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lakiluonnoksen mukaan valtuuston tulisi nykylain tapaan huolehtia osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisestä, joiden keinoihin lakiluonnoksen mukaan sisältyy muun muassa mahdollisuus osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Lakiluonnoksen mukaan tämä voisi tapahtua esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin menetelmän avulla. Sen mukaan osallistuva budjetointi voi olla apuväline tunnistaa monenlaisten kuntalaisten ja eri asukasryhmien sekä kunnan eri osa-alueiden asukkaiden tarpeita ja tuoda niitä näkyviksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Sipoossa otetaan mahdollisimman pian käyttöön osallistuvan budjetoinnin menetelmä, jossa sovelletaan edellä esitettyjä periaatteita. Ensi vaiheessa se voisi koskea esimerkiksi eri palvelukäyttäjäryhmiä kuten nuoria, lapsiperheitä ja ikäihmisiä tai eri asuinalueita tai kyliä olemassa olevia osallistumisfoorumeita kuten nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa ja vanhusneuvostoa sekä kylä- ja asukasyhdistyksiä hyödyntäen.

[1] Ks. Valtionvarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston muistio 3.9.2013, Osallistuva budjetointi, s. 2.