Valtuustoryhmien kannanotto: kantatilaperiaatteesta luovuttava

26.01.2015

Kunnanvaltuuston poliittiset ryhmät esittivät tänään valtuuston kokouksessa yhteisen kannanoton rakentamisen helpottamiseksi Sipoossa.

Kannanotossa todetaan seuraavasti:

Sipoon kunnanvaltuuston poliittiset ryhmät ovat yksimielisiä ja edellyttävät kunnan virkamiehiltä toimenpiteitä alla esitetyn korjaamiseksi.

Kunnan virkamiesten on toteutettava poliittista tahtoa myös maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Poliittinen tahtotila on ollut jo pitkään, että kantatilaperiaatteen haitalliset vaikutukset poistetaan erityisesti kylien kehittämisen tieltä. Kantatilaperiaatteen soveltaminen osayleiskaava-alueilla sekä asema- ja osayleiskaava-alueiden ulkopuolella johtuu suunnittelukäytännöstä, jonka velvoittavuus ei perustu lakiin.

Valtuustoryhmät ovat yksimielisiä 3.11.2014 päivätyn asianajaja Wallgrenin muistion oikeusohjeesta: Jos maanomistajien yhdenvertaisuus saadaan kaavassa turvattua muilla keinoin, kantatilaperiaatteen soveltamiseen osayleiskaavassa ei ole oikeudellista velvoitetta.

Kylien osayleiskaavat on näin ollen laadittava ja mahdollisuuksien mukaan korjattava siten, että:

  1. Kyliä tiivistetään ohjaamalla rakentamista suotuisimmille paikoille esimerkiksi olemassa olevan kunnallistekniikan perusteella ja lisäämällä rakentamista kylien keskuksissa.
  2. Yleiskaavan kasvupotentiaali hyödynnetään täysimääräisesti kylissä, mikä vastaa 4000 uutta asukasta.
  3. Kaavoittaja esittää vaihtoehdot nykyiselle kaavoituskäytännölle mukaan lukien muu kuin kantatilaperiaatteeseen perustuva mitoitus.
  4. ELY-keskuksen hallintokäytäntöä ei pidetä ratkaisevana, kun se ei perustu velvoittavaan oikeuteen.

Valtuustoryhmät toteavat, että yleiskaavassa 2025 määrätään, että ”rakennuspaikkojen enimmäismäärä asema- ja osayleiskaava-alueiden ulkopuolisilla osilla lasketaan 1.7.1959 voimassa olleesta tilajaosta”. Valtuustoryhmät katsovat, että kun koko kunnan yleiskaavaa seuraavan kerran päivitetään, on otettava uudelleen tarkasteluun kantatilaperiaatteen soveltaminen asema- ja osayleiskaavoitettavien alueiden ulkopuolella sekä yleiskaavan esittämä mitoitus.