TEMAN

21

Det ska alltid löna sig att arbeta, beskattningen ska sänkas.

Tobak beskattas hårt i syfte att minska tobaksrökning. Varför i fridens namn är beskattningen i Finland så sträng? Det verkar ju som om man lagt miljöskatt på flitighet. All skatt på arbete ska sänkas så att det blir mer lönsamt för var och en att arbeta. Det behövs lokala överenskommelser så att man kan komma överens om arbetsvillkoren i företagen där arbetet utförs. Socialskyddet får inte passivera, utan det ska uppmuntra folk att sysselsätta sig.

22

Mobilitet är en nödvändig rättighet, även i fråga om bilism.

Ekonomin i Finland grundar sig på att människor, varor och tjänster kan röra sig så fritt som möjligt. Mobiliteten ska göras smidigare, inte begränsas. Det är onödigt att ställa bilismen och kollektivtrafiken mot varandra, båda behövs. Vägavgifter ska vi säga nej till, väg- och spårinvesteringar ska vi säga ja till. Bilparken förnyas genom att gradvis avveckla bilskatten.

27

Klimatförnuft och kärnkraft, folk ska inte skuldbeläggas.

Finland behöver säker, kostnadseffektiv och ren energi. Kärnenergin är ett hållbart svar på energibehovet. Distribuerad produktion såsom solenergi ska främjas. Utvecklingen av teknologin samt internationellt samarbete är viktiga då det gäller att stävja klimatförändringen. Lösningarna ska minst omfatta hela EU. En koltull skulle innebära att förorenande produktion utanför EU måste ta sitt klimatansvar.

24

Familjen är viktigast. Det ska synas i beslutsfattandet.

Familjen är en möjlighet och en resurs inte bara för människan utan för hela Finland. Det finns många olika slags familjer. Det behövs flexibilitet för att kombinera familj och arbete. Att skaffa hemservice ska underlättas. Föräldraskapets kostnader ska ersättas till företagare så att friktionen mellan föräldraskapet och arbetet minskar. Barnets rätt till båda föräldrarna ska tryggas.

23

En uppmuntrande skola öppnar möjligheter för var och en.

Varje barn och ung måste ha möjlighet att ta sig framåt oberoende av bakgrund, även pojkarna. En uppmuntrande skola hjälper till att ta fram de bästa sidorna hos varje elev. Det behövs tillräckligt med lärare för att undervisa och stödja på lärstigen. Genom att öka undervisningens funktionalitet hjälper man olika slags elever. Det behövs mer flexibilitet vid skolstart.

25

Statens pengar är folkets pengar. Mer ansvarsfull ekonomi.

Finlands skuldsättning har minskat, men trots högkonjunkturen lever Finland över sina tillgångar. Utgifterna måste tyglas. Välfärdsstaten har inte körts ned, även om vissa påstår det. Socialutgifterna har fördubblats under 2000-talet, de nuvarande utgifterna måste räcka till. Att höja sysselsättningsgraden är en hållbar väg till välfärd.

26

En bestämd linje i invandringsfrågor är till allas fördel.

Invandringsmängden ska begränsas så att alla som invandrar kan få en lyckad integration. Det här innebär att invandrarna ska följa Finlands värderingar, lagar och seder samt att de sysselsätter sig. Framför allt behöver vi från utlandet färdiga proffs och sådana som anpassar sig, inte sådana som vägrar anpassa sig. Asylsystemet måste korrigeras och hjälpen riktas till dem som mest behöver den.