Rekisterien nimet

1) Eduskuntavaaliehdokas Heikki Vestmanin kannattajaryhmän yhteystietolista ja
2) Kansanedustaja Heikki Vestmanin järkiuutisten sähköpostilista.

 

1) Eduskuntavaaliehdokas Heikki Vestmanin kannattajaryhmän yhteystietolista

Rekisterinpitäjä

Heikki Vestmanin tukiryhmä

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Helen Josefsson
sähköpostiosoite: helen.josefsson84@gmail.com
puhelinnumero: 050 345 9880

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Rekisterin tarkoituksen on kerätä ainoastaan tarpeellinen tieto (kerrotaan kohdassa Rekisterin tietosisältö) henkilöiltä, jotka haluavat osallistua Heikki Vestmanin eduskuntavaalikampanjaan.

  • saadakseen tietoa kampanjasta ja sen sisällöstä
  • saadakseen tietoa tapahtumista ja niiden paikoista
  • saadakseen mahdollisuuden omien päätöstensä mukaisesti osallistua haluamallaan tavalla kampanjaan
  • tukea kampanjaa rahallisesti tai muulla tapaa, tuesta annetaan erillinen Vaalirahoitusilmoitus

Rekisteri perustuu sille, että rekisteröity antaa vapaaehtoisen suostumuksensa sille, että hänen henkilötietojaan kerätään. Rekisteröity voi esimerkiksi antaa kirjallisen tai suullisen suostumusta koskevan lausuman tai tehdä sen rastittamalla tahtonsa sähköisellä lomakkeella.

Tietoja pääsevät käsittelemään Heikki Vestman ja Helen Josefsson

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Erillisen luvan saaneilta myös paikkakunta ja puhelinnumero sekä muita tiimiläisen halutessaan antamia tietoja. (Esim. whatsappissa näkyvä profiilikuva saattaa tallentua, mikäli tiimiläinen haluaa whatsapp-keskusteluryhmässä olla). Lisäksi tiimissä mukana oleva saa kutsun Facebookissa olevaan Heikin tiimin keskusteluryhmään. Facebookissa esillä olevia muita tietoja ei kuitenkaan kerätä Heikin tiimin rekisteriin.

Tietoja rekisteristä olevista henkilöistä käytetään ehdokkaan markkinoinnissa ainoastaan kyseisen kannattajaksi ilmoittautuneen henkilön itse antamalla luvalla.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun niiden käsittely ei enää ole käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaista. Tiedot poistetaan aina, mikäli kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi.

Tiimin rekisteri on tärkeä yhteydenpitoväline myös vaalien välillä. Rekisterissä olevilta tarkistetaan lupa säilyttää tiedot rekisterissä vähintään kerran vaalikaudessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa.  Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään tarvittaessa muun muassa sähköisen viestinnän yhteistyökumppaneille viestinnän toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun. Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Jos käytetään WhatsAppia, Facebookia, Googlen tai Microsoftin palveluita tms., on huomioitava, että tiedot luovutetaan näille, ja tarkistettava, toimiiko palveluntarjoaja EU:n ulkopuolella.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon.

Päivitys 5/2019: Lomaketta vaalitiimiin liittymiselle ei vaalien jälkeen enää verkkosivuilla ole toistaiseksi. Nyt on kiinnostuneilla mahdollisuus liittyä kansanedustaja Vestmanin uutiskirjeen sähköpostilistalle.

 

2) Kansanedustaja Heikki Vestmanin järkiuutisten sähköpostilista

Järkiuutiskirjeen voi tilata Heikki Vestmanin verkkosivujen kautta tai esittämällä pyynnön henkilökohtaisesti Heikki Vestmanille tai rekisterin ylläpitäjälle. Tilaajat saavat uutiskirjeen sähköpostitse noin 12-24 kertaa vuodessa. Henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen.

Tämä seloste antaa tietoja tilaajan henkilötietojen käsittelystä ja tilaajan oikeuksista rekisteröitynä.

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan nimi ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo päättyy. Jos kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi, tiedot poistetaan rekisteristä.

Jokaisessa uutiskirjeessä tarjotaan tieto miten perua tilaus. Tilauksen voi perua myös lähettämällä viestin rekisterin ylläpitäjälle. Kun tilaus perutaan, henkilötiedot hävitetään viivytyksettä.

Viestinnän kehittämiseksi voidaan kerätä tietoja uutiskirjeeseen liittyvistä aktiviteeteista, kuten esimerkiksi siitä, kuinka moni on avannut uutiskirjeen.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii avustaja Helen Josefsson
sähköpostiosoite: helen.josefsson@eduskunta.fi
puhelinnumero: 050 570 2796

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä tarvittavat yhteystiedot (kerrotaan kohdassa Rekisterin tietosisältö) henkilöiltä, jotka haluavat liittyä ”Heikki Vestmanin järkiuutisten” sähköpostilistalle saadakseen Heikki Vestmanilta tietoa eduskuntatyöstä ja muista ajankohtaisista asioista.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn voi peruuttaa milloin tahansa.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tilaamalla uutiskirjeen verkkosivuilla ja antamalla tilaukseen vaadittavat tiedot.

Tietoja pääsevät käsittelemään Heikki Vestman ja Helen Josefsson

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun niiden käsittely ei enää ole käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaista (tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo päättyy). Jos kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi, tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Uutiskirje lähetetään sähköpostitse tai Mailchimpillä. Uutiskirjeen lähettämiseksi The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. Käsittelijä on EU-U.S. Privacy Shield Framework -sertifioitu toimija Yhdysvalloissa, joten henkilötietoja voi siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Euroopan komissio katsoo, että riittävän tietosuojan tason edellytykset täyttyvät Privacy Shield -järjestelyyn sitoutuneiden yritysten osalta. Mailchimpin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Henkilötietoja ei siirretä muille osapuolille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon tai profilointiin.